الهی

"   الهی    "

 

الهی ، شروعم با توست ، انجامم هم با تو باشد .

الهی ، می وصلم بچشان .

الهی ، مرا فراموش مکن و به دلم صفا ببخش .

الهی ، کلید ورود به دل بندگانت را عطایم کن .

الهی ، دارا هستم ولی گاهی ناشکری می کنم ببخش مرا .

الهی ، فرصتهای زندگی را غنیمت می شمارم .

الهی ، روزی فراوان و‌آسان نصیب دوستان بگردان .

الهی ، مرا هم در جمع پاکان و بندگان خوبت قرار ده .

الهی ، لیاقت کمک به یتیمان عطایم کن .

الهی ، لیاقت کمک به فقیران عطایم کن .

الهی ، بخشش و احسان عطایم کن .

الهی ، سعادت ابدی عطایم کن .

الهی ، قدرت ، شجاعت و سلامت عطایمان کن .

الهی ، نعمت خوب عبادت کردن و خوب شکر کردن عطایمان کن .

الهی ، ایران را آباد و آزاد و فقیران را ثروتمند کن .

الهی ، یا حق یا علی از زبانمان نیافتد .

الهی ، قلم ما را به عشق آشناتر کن .

الهی ، من عشق می خواهم عشق به معشوق حقیقی .

الهی ، قدرت دانایی فراوان می خواهم .

الهی ، لبخند عاشقانه ات را برویم بگشا .

 

/ 0 نظر / 21 بازدید